tfp smlouva modelka fotograf

TFP smlouva s modelkou

TFP (Time for Print) smlouva představuje vzájemně výhodnou dohodu mezi fotografem a modelkou, která umožňuje oběma stranám rozšířit svá portfolia bez finančních nákladů. V této smlouvě si modelka a fotograf vyměňují své služby – modelka poskytne svůj čas a pózování, zatímco fotograf dodá hotové fotografie. Tento druh spolupráce je zvláště oblíbený mezi začínajícími profesionály, kteří hledají způsob, jak získat kvalitní materiály pro svou prezentaci a zároveň si vybudovat kontakty v oboru. V tomto článku se podíváme na to, co by měla TFP smlouva obsahovat, jaké jsou její výhody a nevýhody, a na co by si měli obě strany dát pozor při jejím uzavírání.

Co je TFP smlouva

TFP smlouva, což je zkratka pro „Time for Print“ nebo „Trade for Prints“ či „Time for Pics“, představuje dohodu mezi fotografem a modelkou, kdy si vyměňují své služby bez finančního ohodnocení. Fotograf poskytuje modelce fotografie, zatímco modelka poskytuje svůj čas a pózuje pro fotografa. Tento typ smlouvy je oblíbený mezi začínajícími fotografy a modelkami, kteří si chtějí rozšířit své portfolio.

Co má TFP smlouva obsahovat

Když se rozhodnete pro TFP spolupráci, je důležité mít jasně stanovené podmínky, aby se předešlo nedorozuměním a zajistilo se, že obě strany budou spokojené. TFP smlouva by měla obsahovat základní informace o účastnících, termínech a místě focení, právech a povinnostech, způsobu použití fotografií a dalších klíčových bodech. Tímto způsobem se zajistí, že vše bude transparentní a právně závazné, což pomůže ochránit zájmy fotografa i modelky.

1. Účastníci smlouvy

 • Jméno a kontaktní údaje fotografa
 • Jméno a kontaktní údaje modelky

2. Účel smlouvy

 • Specifikace, že se jedná o TFP smlouvu, tedy výměnu času za fotografie bez finanční odměny.

3. Termíny a místo focení

 • Datum a čas focení
 • Místo focení

4. Rozsah práce

 • Popis tématu a stylu focení (např. fashion, portrét, glamour)
 • Počet výsledných upravených fotografií, které modelka obdrží
 • Forma předání fotografií (digitálně, tiskem)

5. Práva a povinnosti

 • Ujednání o autorských právech: Fotograf zůstává vlastníkem autorských práv k fotografiím.
 • Použití fotografií: Specifikace, kde a jak mohou být fotografie použity (např. portfolio, sociální média, osobní webové stránky).
 • Kreditování: Ujednání o uvedení jména fotografa a modelky při publikování fotografií.

6. Souhlas s použitím obrazu

 • Souhlas modelky s použitím jejích fotografií pro konkrétní účely stanovené ve smlouvě.

7. Odvolání souhlasu

 • Podmínky, za kterých může modelka odvolat svůj souhlas s použitím fotografií.
 • Důsledky odvolání souhlasu (např. povinnost fotografa odstranit fotografie z veřejných zdrojů).

8. Zrušení nebo změna termínu

 • Podmínky zrušení nebo změny termínu focení oběma stranami.
 • Ujednání o případných náhradních termínech.

9. Podpisy

 • Podpis fotografa
 • Podpis modelky
 • Datum uzavření smlouvy

Práva a povinnosti fotografa a modelky

Ještě blíže se podíváme na část, která je v TFP smlouvě nejdůležitější, a to je stanovení vzájemných práv a povinností. Této části věnujte největší pozornost.

Práva a povinnosti fotografa

Autorská práva

 • Fotograf zůstává vlastníkem autorských práv k pořízeným fotografiím. To znamená, že má právo rozhodovat o tom, jak budou fotografie použity, reprodukovány a distribuovány.

Licenční ujednání

 • Fotograf uděluje modelce omezenou licenci k používání fotografií pro nekomerční účely, jako je osobní portfolio, sociální média a prezentace. Tato licence by měla být jasně specifikována ve smlouvě, včetně podmínek použití a doby trvání licence.

Poskytnutí fotografií

 • Fotograf se zavazuje poskytnout modelce dohodnutý počet upravených fotografií v určeném formátu (digitálně nebo tiskem) a v dohodnutém termínu. Smlouva by měla specifikovat, kolik fotografií a kdy budou modelce předány.

Ochrana a zacházení s fotografiemi

 • Fotograf musí zajistit, že fotografie budou bezpečně uchovávány a nebudou zneužity. To zahrnuje ochranu před neoprávněným přístupem a zajištění, že fotografie nebudou použity způsobem, který není v souladu se smluvními podmínkami.

Práva a povinnosti modelky

Souhlas s focením

 • Modelka poskytuje souhlas s tím, že bude fotografována, a uděluje fotografovi právo na použití jejích fotografií v souladu s podmínkami smlouvy.

Použití fotografií

 • Modelka může používat fotografie pouze pro nekomerční účely, pokud není ve smlouvě stanoveno jinak. To znamená, že fotografie může využívat pro osobní portfolio, sociální média nebo vlastní prezentaci. Komerční využití fotografií by mělo být předem dohodnuto a specifikováno ve smlouvě.

Kreditování

 • Modelka se zavazuje, že při každém veřejném použití fotografií uvede kredit fotografa. To zahrnuje označení fotografa na sociálních médiích a jiných veřejných platformách.

Ochrana osobních práv

 • Modelka má právo na ochranu své osobnosti a soukromí. Fotograf musí zajistit, že fotografie nebudou použity způsobem, který by mohl modelku poškodit nebo zneužít její osobnostní práva.

Licenční ujednání

Typy licencí

 • Smlouva by měla jasně specifikovat typ licence udělené modelce. Nejčastěji jde o neexkluzivní, nevýhradní licenci k používání fotografií pro nekomerční účely. Licenční podmínky mohou zahrnovat právo modelky fotografie kopírovat, sdílet a vystavovat v nekomerčních kontextech.

Doba trvání licence

 • Doba, po kterou je modelce licence udělena, by měla být specifikována ve smlouvě. Licence může být udělena na dobu neurčitou, nebo může být časově omezena.

Geografické omezení

 • Smlouva může také obsahovat geografická omezení použití fotografií. Například licence může být omezena na použití v konkrétní zemi nebo regionu.

Podmínky odvolání souhlasu

 • Smlouva by měla specifikovat, za jakých podmínek může modelka odvolat svůj souhlas s použitím fotografií. To může zahrnovat písemné oznámení fotografa a stanovení lhůty, během které musí být fotografie staženy z veřejného použití.

Nevýhody TFP smlouvy

barterová smlouva s modelkou

TFP smlouva zahrnuje výměnu služeb bez finanční kompenzace. To může být nevýhodné pro modelky, které hledají příjem z modelingu, a pro fotografy, kteří investují čas a zdroje bez přímého finančního návratu.

Nejistý výsledek: Výsledná kvalita fotografií může být nevyvážená. Začínající modelky a fotografové nemusí mít zkušenosti potřebné k vytvoření profesionálních fotografií, což může vést k nespokojenosti jedné nebo obou stran.

Začínající modelky by si měly dát pozor na fotografy, kteří svoji činnost neberou profesionálně a snaží se s modelkou primárně seznámit.

Omezená kontrola nad užitím fotografií: I když TFP smlouva specifikuje podmínky použití, modelka má omezenou kontrolu nad tím, jak a kde budou fotografie použity. To může vést k situacím, kdy jsou fotografie použity způsobem, který modelce nevyhovuje.

Časová náročnost: Příprava, focení a následné úpravy fotografií mohou být časově náročné. Pokud výsledné fotografie nesplňují očekávání, může se jednat o ztrátu času pro obě strany bez možnosti finanční náhrady.

Model Release – dohoda o užití fotografií

Uzavření Model Release (dohoda o užití fotografií) je často výhodnější než TFP smlouva, zejména pokud jde o právní ochranu a jasné podmínky použití fotografií. Zde jsou důvody, proč může být Model Release lepší volbou:

Právní jistota

Model Release poskytuje jasné právní rámce a ochranu obou stran. Fotograf má právně zajištěný souhlas modelky s použitím fotografií, což minimalizuje riziko budoucích právních sporů. Modelka má naopak jistotu, že její fotografie budou použity pouze pro specifikované účely, což chrání její osobní a profesionální zájmy.

Jasné podmínky použití

Model Release dohoda přesně určuje, jakým způsobem a kde mohou být fotografie použity. To zahrnuje komerční, redakční a nekomerční účely, což dává oběma stranám jasnou představu o rozsahu a omezeních použití fotografií.

Profesionální přístup

Uzavření Model Release dohody je znakem profesionálního přístupu. Ukazuje, že fotograf i modelka respektují právní a etické normy v oboru, což může zlepšit vzájemnou důvěru a vést k lepší spolupráci.

Kontrola a souhlas

Model Release může obsahovat podmínky pro odvolání souhlasu modelky s použitím fotografií. To poskytuje modelce větší kontrolu nad svým obrazem a možnost reagovat, pokud se změní její situace nebo názory na použití fotografií.

TFP smlouva nebo Model Release

Model Release dohoda poskytuje pevnější právní základy, jasnější podmínky použití a profesionálnější rámec pro spolupráci mezi fotografem a modelkou. Přestože TFP smlouva může být vhodná pro začínající modely a fotografy, Model Release je často lepší volbou pro zajištění právní jistoty a ochrany zájmů obou stran.

Jak uzavřít TFP smlouvu?

 1. Domluvte si podmínky předem: Před focením si s fotografem ujasněte všechny detaily a podmínky spolupráce. Důležité je, aby obě strany měly jasnou představu o tom, co očekávají.
 2. Písemná forma: TFP smlouva by měla být vždy písemná. Písemná dohoda pomáhá předejít nedorozuměním a zajišťuje, že obě strany mají jasný přehled o podmínkách spolupráce.
 3. Podpis obou stran: Smlouva je platná, pokud je podepsaná oběma stranami. Doporučuje se mít kopii smlouvy pro každou ze stran.
 4. Uchovávejte smlouvu: Po podpisu si smlouvu uchovejte. V případě jakýchkoliv sporů budete mít důkaz o dohodnutých podmínkách.

Co dělat, když modelka odvolá svůj souhlas?

Pokud modelka chce odvolat svůj souhlas s použitím fotografií, je důležité postupovat podle podmínek uvedených ve smlouvě. Obecně by měl proces odvolání souhlasu zahrnovat:

 1. Oficiální oznámení: Modelka by měla poskytnout písemné oznámení fotografa o svém rozhodnutí odvolat souhlas. Toto oznámení by mělo obsahovat specifické fotografie a použití, které modelka chce stáhnout.
 2. Dodržení podmínek smlouvy: Fotograf by měl respektovat smluvní podmínky týkající se odvolání souhlasu a podniknout příslušné kroky k odstranění fotografií z veřejných míst, pokud to smlouva stanoví.
 3. Komunikace a dohoda: V případě sporů je nejlepší cestou otevřená komunikace a snaha o nalezení společného řešení. Pokud se neshody nepodaří vyřešit, může být nutné obrátit se na právníka.

Na co by si měla dát pozor modelka

TFP (Time for Print) smlouva je skvělým způsobem, jak si modelky a fotografové mohou vzájemně pomoci při budování svého portfolia bez finančních nákladů. Přesto je důležité, aby modelka při podepisování TFP smlouvy věnovala pozornost několika klíčovým aspektům, aby se předešlo nedorozuměním a ochránila svá práva.

Kdo vlastní fotografie?

 • Fotograf obvykle zůstává vlastníkem autorských práv k pořízeným fotografiím. Ujistěte se, že je ve smlouvě jasně uvedeno, kdo vlastní autorská práva a jaké jsou podmínky pro použití fotografií.

Licence pro použití

 • Zkontrolujte, jaké licence a práva vám fotograf uděluje pro použití fotografií. Může se jednat o neexkluzivní licenci pro osobní portfolio, sociální média nebo osobní webové stránky. Ujistěte se, že máte povolení používat fotografie v souladu s vašimi potřebami.

Podmínky odvolání souhlasu

Právo na odvolání souhlasu

 • Ujistěte se, že smlouva obsahuje jasné podmínky pro odvolání vašeho souhlasu s použitím fotografií. Pokud se rozhodnete, že fotografie již nechcete mít veřejně dostupné, měla by smlouva specifikovat, jak postupovat a jaké budou důsledky odvolání souhlasu.

Postup při odvolání souhlasu

 • Smlouva by měla obsahovat specifický postup pro odvolání souhlasu, včetně způsobu oznámení fotografa a lhůty, ve které musí být fotografie odstraněny z veřejných míst.

Rozsah práce a počet fotografií

Kolik fotografií obdržíte?

 • Ve smlouvě by mělo být jasně uvedeno, kolik upravených fotografií obdržíte a v jakém formátu (digitálně, tiskem). Ujistěte se, že počet fotografií a jejich kvalita odpovídají vašim očekáváním.

Termíny dodání

 • Smlouva by měla specifikovat termíny, do kdy vám fotograf poskytne finální fotografie. Mějte jasno v tom, kdy můžete očekávat výsledné snímky.

Kreditování a publicita

Podmínky kreditování

 • Ujistěte se, že smlouva obsahuje podmínky pro kreditování fotografa při veřejném použití fotografií. Toto zahrnuje uvedení jména fotografa na sociálních médiích, webových stránkách a jiných platformách, kde budete fotografie publikovat.

Publicita a marketing

 • Pokud fotograf plánuje použít vaše fotografie pro vlastní publicitu a marketing, ujistěte se, že je to ve smlouvě jasně uvedeno a že s tím souhlasíte.

Zrušení a změna termínu

Podmínky zrušení

 • Ve smlouvě by měly být uvedeny podmínky, za kterých může být focení zrušeno nebo změněno. Toto zahrnuje oznámení o zrušení a případné náhradní termíny.

Důsledky zrušení

 • Ujistěte se, že chápete důsledky zrušení focení pro obě strany, včetně případných nákladů nebo závazků.

Ochrana osobních údajů

Zpracování osobních údajů

 • Ujistěte se, že smlouva obsahuje ujednání o ochraně vašich osobních údajů. Fotograf by měl respektovat vaše soukromí a zabezpečit, že vaše osobní údaje nebudou zneužity.

Souhlas s publikováním

 • Smlouva by měla obsahovat váš souhlas s publikováním vašich fotografií a osobních údajů v souladu se zákony o ochraně osobních údajů.

Vzor TFP smlouvy

TFP smlouva je výhodná pro modelky i fotografy, protože umožňuje oběma stranám rozšířit své portfolio a získat cenné zkušenosti. Důležité je, aby smlouva byla jasně formulovaná a obsahovala všechny klíčové body, které jsme si popsali výše. Písemná dohoda a dodržování smluvních podmínek pomůže předejít nedorozuměním a zajistí hladký průběh spolupráce.

Vzor TFP smlouvy slouží jako praktický nástroj, který pomůže fotografům i modelkám formalizovat jejich dohodu a zajistit, že všechny důležité body budou pokryty. Tento vzor může být upraven podle specifických potřeb a požadavků každé spolupráce, čímž poskytuje flexibilitu při vyjednávání a stanovování podmínek. Použití vzoru TFP smlouvy je výhodné, protože poskytuje strukturu a jasnost, které jsou nezbytné pro úspěšnou a profesionální spolupráci.

Vzor TFP smlouvy ke stažení najdete zde. Využijte slevový kód jaknamodeling a získáte 15% slevu.

Přejít nahoru